SPIS TREŚCI

 
Autor   Strona
oryginału
  Przedmowa
6
ŁATYSZEW W.M. Sachalin w losach Bronisława Piłsudskiego 
7
KOWALSKI W. Kalendarz europejski (Bronisław Ginet Piłsudski w Europie, 1906-1918)
16
KUCZYŃSKI A. Działalność naukowa  Bronisława Piłsudskiego w Polsce
27
WYSOKOW M.S. Dorobek naukowy B.Piłsudskiego i obecna sytuacja rdzennej ludności Sachalinu
36
SEM J.A. Projekt  zarządzenia  Ajnami z wyspy Sachalin ułożony
przez B.Piłsudskiego
44
SOŁOWJOW N.B. Współczesne socjalno - ekonomiczne i polityczne  problemy 
mniejszości narodowych Północy okręgu Sachalińskiego
50
PSIAGIN G.N. Problemy i perspektywy rozwoju ekonomicznego mniejszości narodowych północno - wschodniego Sachalinu
54
KOTANI I. Wkład Johna Bechelora, rówieśnika B.Piłsudskiego w gromadzenie materiałów o Ajnach
57
KIMURA K. Sukezo - syn Bronisława Piłsudskiego
64

Bronisław Piłsudski

ŻYCIE, TWÓRCZOŚĆ, DOROBEK NAUKOWY


WICHERKIEWICZ T. Czytając i porównując materiały Bronisława Piłsudskiego w 
języku rosyjskim i japońskim o sytuacji ekonomicznej 
Ajnów sachalińskich
 66
UTIDA J. Działalność B.Piłsudskiego w Siraoi (badania przeprowadzone na podstawie notatek B. Piłsudskiego i opowiadań usłyszanych w 
Siraoi)
71
SZOSTAKOWICZ B.S. Mało znane materiały o życiu i działalności B.Piłsudskiego na Sachalinie 
76
INOUE K. Nie wysłany (?) list Bronisława Piłsudskiego do Przewodniczącego Komitetu Rosyjskiego ds. nauki średniej i wschodniej Azji W.W.Radłowa
83
KUCZYŃSKI A. Bronisław Piłsudski- prototyp bohatera powieści Stefana Żeromskiego " Uroda życia "
86
MAJEWICZ A. Samobójstwo?
94
PROKOFIEW M. 
KOBKO W. W.
 Kolekcja etnograficzna B. Piłsudskiego dotycząca niewielkich narodów dolnego Amuru i Sachalinu w zbiorach muzeów Dalekiego Wschodu Rosji 
97
BABCEWA I. I. B. Piłsudski i Muzeum Towarzystwa studiów krajów amurskich 
(niepublikowane dokumenty ze zbiorów Nadmorskiego Państwowego 
muzeum im. W.K. Arseniewa
102
SZYSZYGIN E.S. Polscy zesłańcy badaczami narodów Jakucji
105

Aborygeni wyspy Sachalin

PROBELMY HISTORII I ETNOGRAFII


ROON T.P. Przyczynek do badań nad rozmieszczeniem niewielkich narodów Sachalinu 
(poł. XIX - koniec XX w.)
110
SASAKI S. Santan Koeki - handel ludźmi z rejonów Dolnego Amuru 
I Sachalinu w poł. XVIII i XIX w.
119
NAMBA T. O inau wysp Sachalin i Hokkaido 127
HAGINAKA M. Sita himo - pas cnoty 128
ROON T.P. Wstępne wyniki badań etnograficznych Ulczów Północnego Sachalinu w Sachalińskim Okręgowym Muzeum Krajoznawczym 134
КUZNECOW A.I. Ulcze wyspy Sachalin w 86 lat po Bronisławie Piłsudskim 142
PONOMARIEWA A.A. Historia powstania kolekcji ajnuskiej w zbiorach Chabarowskiego okręgowego muzeum krajoznawczego 148
SOBOLEWSKA N.A. Kultowe pamiątki Sakaczi Aliana: problemy badań, ochrony i użytkowania 151
LOK G.D. Narodowa kuchnia Niwchów 154
КIMOWA L.D. О dekoracyjno- użytkowej sztuce Niwchów. Odzież  160
LEMENTOWICZ T.W. Dywany narodów Przyamurskich , artystyczna i estetyczna percepcja 162
PENSKA T.W. Konserwacja wykonanej z  miąższu chleba makiety" Święto niedźwiedzia u Ajnów sachalińskich"
164
KUWANOWA T.A. Rzeźba rytualna Nanajców i Ulczów – jako element ornamentu  (do pytania o metodę analizy) 171

Przekład z rosyjskiego R. Kondratowicz